02/02

Weingart, Miloš


(21. listopadu 1890, Praha – 12. ledna 1939, Praha)
Český filolog, specialista na slovanskou filologii. V letech 1909-1913 vystudoval klasickou a slovanskou filologii a srovnávací jazykozpyt na filozofické fakultě české univerzity v Praze. Po studiích působil do roku 1918 jako středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Praze na Smíchově. Ve stejné době (1915-1918) byl vedoucím členem Kanceláře Slovníku jazyka českého České akademie věd a umění, v letech 1919-1921 byl sekretářem Extenze českých vysokých škol pražských. Pro obor slovanské filologie se habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1919. O dva roky později byl jmenován řádným profesorem téhož oboru na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde ve studijním roce 1924/1925 zastával úřad děkana a v následujícím studijním roce byl zvolen jejím rektorem. Z jeho iniciativy tam začal vycházet Sborník a Spisy Filozofické fakulty Univerzity Komenského, jejichž byl i redaktorem. Po pěti letech strávených v Bratislavě se vrátil do Prahy, kde byl v letech 1926-1939 řádným profesorem jazykozpytu slovanského a staroslověnštiny na filozofické fakultě. Ve studijním roce 1930/1931 zastával ne této fakultě úřad děkana. Mimoto v letech 1919-1922 působil jako externí profesor státní konzervatoře v Praze.
Weingart se významně podílel na vzniku Slovanského ústavu, kde po řadu let působil jako předseda jeho duchovědného odboru. Také stál u zrodu Společnosti pro slovanský jazykozpyt.
V roce 1924 byl zvolen mimořádným členem III. třídy České akademie věd a umění a o dva roky později mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Kromě toho byl předsedou odboru pro slovanskou filologii při Československé národní radě badatelské, členem Slovenského odboru Státního ústavu pro lidovou píseň, Comité international des études byzantines, Učené společnosti Šafaříkovy, Pravopisné komise při České akademii věd a umění, Slovanského ústavu v Praze, Klubu moderních filologů, Jednoty českých filologů, jednatelem Komise pro vydávání spisů Josefa Dobrovského při Královské české společnosti nauk aj. Byl redaktorem Příručního slovníku jazyka českého, revue Byzantoslavica a Časopisu moderní filologie.
Weingart se zabýval staroslověnštinou, srovnávacím slovanským jazykozpytem, spisovnou výslovností češtiny, studiem byzantsko-slovanských kulturních vztahů a kulturněhistorickým vývojem Bulharska. Zvláštní pozornost věnoval dějinám slovanské filologie v českých zemích, resp. v Československu.
Mezi jeho významné práce patří Rukověť jazyka staroslověnského I.-II. (1937-1938), Srovnávací mluvnice jazyků slovanských (1923), Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské I.-II. (1922-1923), Český jazyk v přítomnosti (1934), Přehled dějin slavistiky na Karlově universitě od XVIII. století do roku 1918 (1929), Slovanská filologie v československé literatuře (1931) Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského (1938), První česko-církevněslovanská legenda o sv. Václavu (1934).

Zpracovala p. Šumová z AAVČR
—————-

(21.11.1890 – 12.1.1939) český jazykovědec, slavista

Profesor srovnávacího jazykozpytu a církevní slovanštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, profesor a rektor Univerzity Komenského v Bratislavě, jeden ze členů pravopisné komise při České akademii, redaktor Příručního slovníku jazyka českého; zabýval se zejména staroslověnštinou, srovnávacím slovanským jazykozpytem a studiem byzantsko-slovanských kulturních vztahů, zajímal se o zvukovou kulturu spisovného jazyka a hudební stránku mluvené řeči. Bibl.: Vývoj českého jazyka. J. R. Vilímek, Praha 1918; Byzantské kroniky v literatuře slovanské I, II. Filosofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1923; O podstatě slovanské filologie. Filosofická fakulta University Komenského, Bratislava 1924; Výklad praslovanského skloňování doplňkem k přednáškám o skloňování staroslověnském. Klub moderních filologů, Praha 1932; Český jazyk v přítomnosti. Česká grafická Unie, Praha 1934; Staroslověnské texty. Vlastním nákladem, Praha 1937; Rukověť jazyka staroslověnského I, II. vlastním nákladem, Praha 1937 a 1938. Liter.: Redakce časopisu Naše řeč, Zemřel Miloš Weingart, NŘ 23, 1939, s. 56-57. MKulveitová

K10-TVR070-03   A6037
K10-TVR070-04   A6038