03/03

Mölzer, Eustach


  • 1. září 1878 v Kutné Hoře, + 27. ledna 1953 v Praze

ing., min. rada a předseda stát. regulační komise pro Prahu, veř. pracovník na poli techn. hosp. a komunální správy. Ukončiv studia techn., působil krátce ve službách pražské obce (vod. odděl. měst. staveb. úřadu), od r. 1903 úředník stát. ředit. pro stavbu vodních cest v Praze, od r. 1918 přednosta stát. ústavu hydrolog., r. 1923 jmenován vládou za předsedu Stát. regulační komise pro Prahu a okolí, zřízené podle zák. č. 88 Sb. z. a n. z r. 1920.
[Mölzer Eustach Ing.] je typický představitel čes. technikůpolitiků, kteří své znalosti a zkušenosti odborné uplatňují též v činnosti veřejné, zdůrazňujíce a dokumentujíce význam podílu techniky a techniků na veř. správě a veř. hospodářství. Zabýval se nejprve teoreticky i prakticky otázkami vodního hosp. (v době své činnosti v ředitelství pro stavbu vodních cest spolupůsobil při projektech a stavbách na Labi a Vltavě, zejm. má podíl na projektu Masarykova zdymadla ve Střekově), rozšiřuje postupně svůj zájem a studium na ostatní obory techn. hosp. Jako poradce v odvětví tom byl členem čsl. delegace na mír. konferenci v Paříži r. 1919. V souvislosti se svým jmenováním předsedou stát. regul. komise pro Prahu soustředil svou péči na vytvoření základu pro budoucí stavební rozvoj našeho hl. města podle moderních zásad urbanistických; má jím býti závazný regulační a zastavovací plán, jehož vypracování pro Prahu i oblast předpokládaného jejího vzrůstu jest úkolem komise.
Politicky byl činný ve straně realistické, od r. 1918 ve straně nár.-soc. (člen výkon. výboru). Stranou tou vysílán do volených sborů (zastupitelstva i rady) pražské obce v r. 1919, byl členem správních orgánů, jmenovaných vládou pro řízení sjednocené Velké Prahy v r. 1921, od r. 1923 opětovně volen do ústř. měst. zastupitelstva i rady (místopředseda nár.-soc. radničního klubu). Prokázal se tu pronikavým a iniciativním znalcem života i potřeb čsl. metropole. Od r.1925 předseda správní rady Elektr. podniků hl. m. Prahy; rozvinul soustavné úsilí o zlepšení jejich organisace a výkonnosti.
Člen Masarykovy akademie práce, Slovanského ústavu, stát. rady elektrárenské i uhelné, předseda Autoklubu RČs. Činnost publicistická: spis Střední Vltava, vodohosp. studie 1921, hojné články v čas. Spolku čes. inž. (SIA) a ve Zprávách veř. služby tech. M.

K07-MAL022-16   A3857
K07-MAL022-17   A3858
K07-MAL022-20   A3861